Naše aplikácie

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

Ponúkame psychologické služby
pre jednotlivcov – deti, dospelých,
skupiny, páry a rodiny.

Sme aj online.

SLUŽBY

Psychologické služby

V našej ambulancii poskytujeme psychologické služby pre deti, dospievajúcich aj dospelých v nasledujúcich oblastiach:

V našej ambulancii poskytujeme psychologické služby pre deti, dospievajúcich aj dospelých v nasledujúcich oblastiach:

– v oblasti psychofyziologických ťažkostí (psychosomatické ťažkostí), pri práci so stresom, pri nadmernej únave, preťažení mozgu, pri pomoci so zlozvykmi v dýchaní, s poruchami spánku, prácou s napätím a bolesťami svalov, tikmi a relaxačných cvičeniach, pri neurotických ťažkostiach,
– v oblasti porúch nálad, depresie, úzkostných prejavov, prejavov impulzivity, agresivity.
– v oblasti porúch kognitívnych funkcií, poruchách pamäte, pozornosti, syndrómoch ADHD/ADD u detí aj dospelých
– v oblasti zníženej motivácie k výkonom, najmä u dospievajúcich, ďalej pri hľadaní svojho životného zmyslu a cieľa, pri ťažkostiach v učení, ale aj pri emocionálnych či interpersonálnych a vzťahových problémoch v rodinách alebo priateľstvách, či vzťahoch

PSYCHODIAGNOSTIKA

V rámci psychodiagnostiky sa zameriavame na psychodiagnostické posúdenie psychického stavu pri psychických ťažkostiach, poškodeniach mozgu, psychosomatických ťažkostiach, telesných ochoreniach a pod.

PSYCHOFYZIOLOGICKÁ PSYCHODIAGNOSTIKA A PSYCHOTERAPIA

V našej ambulancii poskytujeme tiež služby psychofyziologickej psychodiagnostiky (pomocou metódy bio/neurofeedback). Ide o modernú a veľmi efektívnu formu psychodiagnostiky pomocou certifikovaného prístroja, ktorý slúži nielen na psychodiagnostiku, ale aj na psychoterapiu v nasledujúcich oblastiach:

v oblasti porúch dýchania, porúch spánku, zvýšeného napätia svalov, bolestí hlavy, bolestí chrbtice, stresu, pocitov napätia, úzkosti, traumatických ťažkostí, zníženej telesnej teploty v oblasti horných alebo dolných končatín (pocity studených rúk/nôh)…
v oblasti porúch pozornosti, pamäte, impulzívnych prejavov, pri syndrómoch ADD/ADHD, liečby anxióznych porúch, mozgových poškodení, závislostí, tikových porých, neurologickej rehabilitácie, ale aj pri zvyšovaní psychickej výkonnosti

PSYCHOLOGICKÁ POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

Na našom pracovisku sa tiež venujeme psychodiagnostickým vyšetreniam vodičov – žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín C, D, E. Taktiež vykonávame psychodiagnostiku u vodičov, ktorým bol odobratý vodičský preukaz a tiež pre vodičov – inštruktorov autoškôl. Ďalej sa v našej ambulancii venujeme posudkovej činnosti a psychologickým vyšetreniam pracovníkov SBS, psychologickým vyšetreniam pre žiadateľov alebo držiteľov zbrojných preukazov a tiež psychologickým vyšetreniam pre účely Sociálnej poisťovne, ako napr. žiadateľov o invalidizáciu a pod.

PSYCHOTERAPIA

V rámci psychoterapie sa v našej ambulancii venujeme liečbe psychických porúch (depresia, úzkosť, fóbie, obsedantno-kompulzívne poruchy, zajakavosť, závislosti a iné). V rámci psychoterapie sa zameriavame aj na pomoc a psychologickú intervenciu pri kognitívnych poruchách (napr. pri poruchách pozornosti, pamäte), pri pomoci v krízových situáciách a posttraumatických poruchách. V rámci psychoterapie sa venujeme tiež poruchám správania a emócií, poruchám osobnosti, ale aj pri psychoedukácií, nácviku relaxačných techník a relaxácie. Psychoterapia na našom pracovisku je poskytovaná individuálne, ale aj skupinovo, párovo a rodinne.

PORADENSTVO

V našej ambulancii poskytujeme tiež služby psychologického poradenstva pre deti, dospievajúcich a ich rodičov. Môže ísť o zvyšovanie motivácie k výkonom u detí, žiakov a študentov, taktiež u dospievajúcich, pri voľbe povolania, pri hľadaní životného zmyslu a cieľa, pri ťažkostiach v učení, ale aj pri emocionálnych či interpersonálnych a vzťahových problémoch v rodinách alebo priateľstvách, či vzťahoch.
Poradenstvo v našej ambulancii tiež môžu využiť partneri ktorí sa ocitli v problematickej situácii vo svojich vzťahoch individuálne, ale aj párovo.
Poradenstvo v našej ambulancii môžu využiť aj vodiči po odobratí vodičského oprávnenia z dôvodu priestupku alebo trestného činu šoférovania motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ktoré im v tom prípade vyplýva zo zákona.

Ordinačné hodiny

PONDELOK 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

UTOROK 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

STREDA 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

ŠTVRTOK 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

PIATOK 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

Objednávanie sa na termíny vyšetrení a sedení prebieha formou, e-mailovej korešpondencie.

O nás

PsychoLOG-IN je klinicko-psychologickým pracoviskom, ktoré poskytuje psychologickú starostlivosť deťom aj dospelým. Tím psychológov pracujúcich pre svojich klientov poskytovanie svojich služieb založilo na základných pilieroch: odbornosť, skúsenosť, ústretovosť, slušnosť a progres.

Základy fungovania nášho pracoviska boli vytvárané vzájomnou spoluprácou odborníkov už pred samotným zriadením tohto psychologického pracoviska. Pracovisko pod názvom PsychoLOG-IN vzniklo na začiatku roka 2017 a výkony v našej ambulancii sú hradené všetkými troma zdravotnými poisťovňami (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union).

Názov PsychoLOG-IN vo svojej podstate vychádza z viacerých symbolov. Základ slova tvorí pojem PsychoLOG, pretože sme psychologickým pracoviskom. LOG ako logos – v preklade zmysel. Sme totiž presvedčení, že náš život má zmysel a našou úlohou je ho odhaliť, naplniť a uskutočniť. LOG-IN je tiež slovným spojením, ktoré znamená prihlásenie, vstup do systému. V názve je tiež skryté krátke slovo IN. Práve tento význam má poukázať na to, že sa chceme snažiť byť in. Byť progresívnym a veľmi moderným poskytovateľom psychologických služieb, ktorý sa snaží držať krok s dobou a s najnovšími zisteniami, metódami a technikami pri psychologickej práci.

Náš tím

František NOCIAR

František ukončil magisterské štúdium psychológie na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v roku 2000. Po absolvovaní vysokoškolských štúdií pracoval 3 roky na Psychiatrickom oddelení NsP vo Zvolene. Neskôr pracoval 2 roky na Psychiatrickom oddelení NsP v Brezne a ďalších 6 rokov v Psychologickej ambulancii NsP v Brezne. V roku 2006 dosiahol špecializáciu v klinickej psychológii na SZU v Bratislave. V rokoch 2003 – 2006 absolvoval psychoterapeutický výcvik v Kognitívne-behaviorálnej psychoterapii v ABC Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT, v Liptovskom Mikuláši, podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu, na základe ktorého získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapie. Od roku 2009 prevádzkuje súkromnú psychologickú ambulanciu vo Zvolene. V roku 2010 získal po požadovanom štúdiu certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia. V roku 2008 bol po splnení podmienok zapísaný do Zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti SR.

psychologinbb@gmail.com

Janka KUCBEL-ŠALAPKOVÁ

Jana je absolventkou vysokoškolského štúdia v odbore psychológia na Karlovej Univerzite v Prahe, v roku 2015. V rámci magisterského stupňa štúdia absolvovala polročnú stáž na Univerzite La Sapienza v Ríme, kde spolupracovala na medzinárodnom výskume teórie mysle. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii, pod vedením Inštitútu KBT v Hradci Králové, Česká republika. Ako psychológ pracovala v Centre včasnej intervencie v Banskej Bystrici. V roku 2019 absolvovala certifikovaný výcvik v biofeedbacku ako terapeutickej metóde, pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT.  V roku 2019 absolvovala vzdelávací blok schématerapie detí a adolescentov, pod vedením Inštitútu schématerapie St. Petersburg. V roku 2021 absolvovala výcvik v schématerapii dospelých pacientov, pod vedením ABC inštitútu pre výcvik v KBT v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2020 až do súčasnosti je pravidelným účastníkom odborných vzdelávacích webinárov, ktoré organizuje český inštitút pre vzdelávanie v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii Odyssea, so sídlom v Olomouci.  V našej ambulancii sa Jana venuje KBT psychoterapeutickej práci s deťmi a dospievajúcimi, ktoré sa týkajú najmä úzkostných a depresívnych stavov. Poskytuje tiež podporné vedenie pre rodičov detí s týmito ťažkosťami. Vedie psychoterapeutické skupiny pre dospievajúcich, u ktorých sa objavujú depresívne a adaptačné ťažkosti. Súčasťou jej práce je tiež psychodiagnostická práca pri afektívnych poruchách (najmä depresie a úzkosti) u svojich pacientov. Časť svojej práce venuje aj psychoterapii dospievajúcich a mladých dospelých, najmä pri afektívnych a stresom podmienených ťažkostiach a depresii. Pri psychoterapii využíva tiež biofeedback metódy pracujúce s biologickou spätnou väzbou organizmu.

psychologinbb@gmail.com

Matúš KUCBEL

Vysokoškolské vzdelanie magisterského stupňa ukončil na FSVaZ UKF v Nitre v roku 2013. Po skončení VŠ štúdia pokračoval postgraduálnym špecializačným štúdiom v oblasti klinickej psychológie, ktoré ukončil v roku 2020. V roku 2014 absolvoval poradenský výcvik, ktorý zastrešovala Európska asociácia profesionálnych koučov. V roku 2016 absolvoval výcvikový kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metóde, pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT. V roku 2022 ukončil päťročný psychoterapeutický výcvik v kognitívne-behaviorálnej terapii, pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT. Je certifikovaným KBT psychoterapeutom v súlade s Európskou asociáciou pre kognitívne behaviorálnu psychoterapiu (EACBT) a Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP). V roku 2020 ukončil vzdelávanie v schématerapii detí a adolescentov, pod vedením Inštitútu schématerapie St. Petersburg. V roku 2021 absolvoval výcvik v schématerapii pre dospelých pacientov, pod vedením Slovenského inštitútu v schématerapii, so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2020 až do súčasnosti je pravidelným účastníkom odborných vzdelávacích webinárov, ktoré organizuje český inštitút pre vzdelávanie v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii Odyssea, so sídlom v Olomouci.   V rámci svojej praxe sa venuje psychodiagnostike detí a dospelých. U detí sa zaujíma predovšetkým o psychodiagnostiku a KBT psychoterapiu porúch pozornosti, učenia, kognitívnych deficitov, aj pomocou neurofeedback a biofeedback techník a tiež podpornému vedeniu rodičov detí s týmito ťažkosťami. U dospievajúcich a dospelých sa venuje KBT psychoterapii najmä pri zvládaní úzkostných stavov, fóbií, panických záchvatov, OCD a tiež poruchám spánku, iným stresom podmieneným psychickým ťažkostiam, behaviorálnym poruchám, ale aj psychodiagnostike a psychoterapii kognitívnych deficitov, porúch pamäti, pozornosti, zvyšovaniu mentálnej výkonnosti, opäť aj s využitím psychoterapeutických metód KBT, spolu s biofeedback a neurofeedback terapiou. Od roku 2020 sa v spolupráci so svojim odborným tímom, doc. Milošom Šlepeckým, PhD., PhDr. Katarínou Jandovou, PhD. a prezidentkou Slovenskej komory psychológov, Mgr. Evou Klimovou, venuje výskumu akútnej stresovej poruchy, úzkosti a depresie ako odpovede organizmu u zdravotníckych pracovníkov, v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19. S uvedeným tímom odborníkov a v spolupráci s IT odborníkom Marekom Krausom a grafickým dizajnérom Andrejom Božikom vyvíja bezplatnú mobilnú aplikáciu StressApp a StressHelp, ktoré majú pomôcť zlepšiť aktuálne psychické zdravie zdravotníkov a pracovníkov v sociálnej oblasti. Od januára 2021 je zaradený do postgraduálneho stupňa rigorózneho vzdelávania na FSVaZ UKF v Nitre.

psychologinbb@gmail.com

Kristína KOTRČOVÁ

Kristína získavala skúsenosti v ambulancii klinického psychológa od roku 2010. V roku 2012 skončila magisterské štúdium psychológie na UK v Bratislave. Následne sa na Masarykovej Univerzite v ČR venovala výskumu a výuke študentov. Absolvovala doktorandský výskumný pobyt na Univerzite Queens vo Veľkej Británii. Svoje výskumné zistenia publikovala v medzinárodných časopisoch. Pracovala popritom ako školský psychológ, od roku 2014 však zakotvila na päť rokov na oddelení psychiatrie v nemocnici Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde v roku 2019 skončila špecializačné štúdium klinickej psychológie a získala certifikovanú pracovnú činnosť v odbore psychoterapia. V nemocnici viedla skupinovú psychoterapiu depresívnych pacientov a pacientov s poruchami osobnosti, individuálnu psychoterapiu celého spektra psychiatrických diagnóz a taktiež robila krízové intervencie na iných oddeleniach. Psychoterapeutický výcvik „Integrace v psychoterapii“ absolvovala v ČR. Pravidelne si dopĺňa vzdelávanie workshopmi a kurzami. V praxi jej jej blízke pracovať s dospievajúcimi a dospelými pacientmi s afektívnymi poruchami, s diagnózami porúch osobnosti, s traumatizovanými pacientmi, s ľuďmi s úzkostnými a adaptačnými problémami a s mladistvými i dospelými z LGBTIA+ spektra. 

psychologinbb@gmail.com

Ester LIPOVSKÁ

Ester je študentkou psychológie na University of Essex vo Veľkej Británii. Aktuálne je v rámci partnerskej spolupráce nášho pracoviska s jej britskou univerzitou na ročnej odbornej stáži, na našom pracovisku. Počas stáže sa venuje neurofeedbackovej vede aj v praxi, ako trénerka. Ester strávila dva roky v Kalifornii, USA, kde sa venovala sebarozvoju a rozvoju líderských shopností, komunikačných schopností a práce s vnútorným emočným svetom človeka. Tieto skúsenosti viedli k hlbšiemu záujmu o psychológiu ľudského fungovania a možnosť tieto skúsenosti rozvíjať a odovzdať ďalej.

psychologinbb@gmail.com

Lenka MACEJÁKOVÁ

Lenka ukončila magisterský stupeň v odbore psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre v roku 2011. Počas štúdia na vysokej škole praxovala ako dobrovoľník na Detskej Linke záchrany. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia začala pracovať ako psychologička v hospici. Následne sa zamestnala ako školská psychologička v základnej škole v Banskej Bystrici, kde pôsobí do súčasnosti. V roku 2021 ukončila výcvik v Systemickej rodinnej a párovej terapii pod vedením Inštitútu pre systemickú skúsenosť v Košiciach. Od roku 2021 je certifikovanou Kids Skills koučkou. Vo svojej praxi sa venuje najmä deťom a rodinám. Svoje vzdelanie si priebežne dopĺňa v rámci seminárov a workshopov. V súčasnosti je frekventantkou výcviku v Terapii hrou. Taktiež je frekventantkou výcviku Praktické techniky práce s deťmi, pod záštitou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

psychologinbb@gmail.com

Cenník

Psychologická ambulancia má uzavretý zmluvný vzťah s poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union. Preto úkony zo zdravotnej indikácie hradí pacientom zmluvná zdravotná poisťovňa. Výkony mimo zdravotnej indikácie alebo na iné ako zdravotné účely sú spoplatnené:

PSYCHODIAGNOSTIKA

Psychodiagnostické posúdenie psychického stavu 40 € / cca 2 hod.

Neuro/biofeedback psychodiagnostika  20 € / hod.

Psychologické vyšetrenie pre Sociálnu poisťovňu * 50€

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov * 50 €

Psychologické vyšetrenie pre prácu v SBS * 60 €

Psychologické vyšetrenie pre zbrojný preukaz * 80 €

Vyšetrenie pracovnej spôsobilosti * 30 € / hod.

Vyšetrenie vodiča po odobratí vodičského preukazu, na žiadosť polície * 80 €

Doplnkové vyšetrenie u vodiča, retest * 25 €

Vyšetrenie inštruktora autoškoly * 70 €

PORADENSTVO

Individuálne poradenstvo * 40 € / hod.

Párové poradenstvo * 50 € / hod.

Odborné poradenstvo pre vodičov v súvislosti s alkoholom * 250 € / kurz

TERAPIA

Individuálna terapia 40 € / hod.

Párová psychoterapia 40 € / hod.

Rodinná psychoterapia 60 € / 90 min.

Nácvik relaxácie, relaxácia individuálna 20 € / hod.

Nácvik relaxácie, relaxácia skupinová 10 € / hod./ účastník

Skupinová terapia 10 € / hod.

Neuro/biofeedback assesment * 20 €

Neuro/biofeedback terapia 20 € / hod.

Relaxačné cvičenia biofeedback terapie 20 € / hod.

INÉ POPLATKY

Vypracovanie písomnej správy na žiadosť pacienta/inštitúcie 15 €

Profesionálny manažment pacienta 10 €

* Výkony s uvedeným symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.

Cenník je platný od 01. 01. 2021

PsychoLOG-IN s.r.o., Tibora Andrašovana 46, IČO: 45284245
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Ambulancia klinickej psychológie, T. Andrašovana 46, Banská Bystrica

Kúpu nového neurofeedback prístroja pre prax, aj s príslušenstvom, do našej ambulancie, v roku 2021, podporil BBSK.

Nájdete nás

Ambulancia klinickej pychológie
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – PsychoLOG-IN s.r.o.
Tibora Andrašovana 46
974 00
Banská Bystrica

Sídlo nášho pracoviska je moderný polyfunkčný Dom MOYSES na ulici Tibora Andrašovana č. 46 (mestská časť Belveder) v Banskej Bystrici, ktorý sa stal stavbou roka 2010. Výhodou pre našich klientov nie sú len moderné a veľmi príjemné priestory nášho sídla, ale zároveň aj bezplatné parkovanie v areáli Domu MOYSES. Okrem psychologickej ambulancie sídlia v modernej zdravotníckej budove aj ďalší lekári – špecialisti a MAMMACENTRUM sv. Agáty, ktoré je ojedinelým pracoviskom liečby a diagnostiky chorôb prsníkov u žien.