Preskočiť na obsah

Naše aplikácie

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

Ponúkame psychologické služby
pre jednotlivcov – deti, dospelých,
a skupiny.

Poskytujeme aj online KBT psychoterapiu.

Od roku 2024 sme hrdým partnerom medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi. Hudbu vnímame ako jeden zo spôsobov terapie, preto Vás v roku 2024 budeme pozývať na hudobné podujatia, ktoré spolu s o.z. Vivat vox organi organizujeme.


SLUŽBY

Kognitívne-behaviorálna terapia (KBT) je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov. Vznikla v druhej polovici 20. storočia ako výsledok úspešnej integrácie behaviorálnej a kognitívnej terapie. Práve túto formu psychoterapie Vám poskytujeme aj na našom pracovisku.

Vďaka svojej preukázanej účinnosti, praktickej využiteľnosti formou individuálnej, skupinovej, párovej i rodinnej terapie u širokého spektra psychických obtiaží sa KBT stala jedným z vedúcich a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich psychoterapeutických smerov súčasnosti. Vo svojej teórii a praxi integruje podnety z mnohých ďalších psychoterapeutických smerov.

Základné črty KBT

 • Je obvykle relatívne krátka, od začiatku časovo obmedzená.
 • Je štrukturovaná.
 • Vzťah medzi terapeutom a pacientom je vzťahom vzájomnej spolupráce.
 • Vychádza z ucelenej teórie vzniku a udržiavania psychických porúch.
 • Zameriava sa na riešenie prítomných problémov.
 • Zameriava sa na konkrétne, ohraničené problémy.
 • Zameriava sa predovšetkým na faktory udržiavajúce problém.
 • Používané terapeutické postupy nie sú cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu konkrétneho cieľa, na ktorom sa pacient s terapeutom dopredu dohodli.
 • KBT sa zameriava na konkrétne zmeny v živote.
 • KBT je vedecká, edukatívna, jej konečným cieľom je samostatnosť klienta.

Indikácie kognitívne behaviorálnej terapie, ktorým sa v našej ambulancii venujeme:

 • ÚZKOSTNÉ PORUCHY
  • špecifické fóbie,
  • agorafóbia,
  • panická porucha,
  • sociálna fóbia,
  • generalizovaná úzkostná porucha,
  • obsedantne kompulzívna porucha,
  • posttraumatická stresová porucha,
  • hypochondrická porucha,
  • somatoformné poruchy
 • DEPRESIA
  • terapia akútnej depresívnej fázy,
  • program prevencie depresie pomocou nácviku “uvedomovania” (mindfulness)
 • PORUCHY SPRÁVANIA U DETÍ
  • školské fóbie,
  • úzkostné poruchy,
  • enuréza, enkopréza
 • SEXUÁLNE DYSFUNKCIE
 • PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
  • obezita
 • PORUCHY OSOBNOSTI
 
 zdroj: www.kbt.sk (upravené)

Prístrojové techniky vo vybavení nášho pracoviska

EEG biofeedback (neurofeedback):

EEG biofeedback, známy aj ako neurofeedback, je prístrojová tréningová metóda, ktorá pomocou EEG elektród (elektroencefalogramu) zachytáva mozgové vlny v reálnom čase a poskytuje zrakovú a sluchovú spätnú väzbu(feedback) o daných vlnách. Mozgové vlny zodpovedajú rôznym prežívaným mentálnym stavom. Zjednodušene povedané, ide o tréning mozgových vĺn.

V prostredí neurofeedbackových tréningov to znamená, že klient sa učí meniť svoje mozgové vlny, a tým ovplyvňovať svoj mentálny stav. Klient má pred sebou monitor, na ktorom mu beží animácia/hra/rozprávka. Keď sa mu to podarí dostať sa do požadovaného mentálneho stavu, bude odmenený vo forme zrakovej alebo sluchovej odmeny. Pri zrakovej odmene, klient na obrazovke vidí, že daná animácia, rozprávka alebo hra sa spustí zároveň so zvukovou odmenou vo forme hudby. Ak sa mu nepodarí dostať sa a udržiavať želaný mentálny stav, animácia sa spolu so zvukom zastaví. Terapeut môže počas tréningov meniť obtiažnosť tréningu a upravovať rôzne parametre. Klient postupne zlepšuje svoj výkon a obtažnosť stúpa. Pri neurofeedbackovom tréningu predstavuje „joystick“ na ovládanie hier jeho samotná vedomá myseľ, ktorá takýmto spôsobom dostáva neustálu spätnú väzbu o svojom psychofyziologickom stave. To umožňuje mozgu učiť sa samoregulácií a zlepšovať tak svoje funkcie. Tento proces učenia je spočiatku skôr podvedomý a na úrovni vnútorného experimentovania, pretože našu mozgovú činnosť obvykle nevnímame vedome. Neurofeedback by mohol byť pripodobnený ku zrkadlu – vďaka nemu môže klient zistiť v akom mentálnom stave sa práve nachádza. Zvyčajne počas tréningu nevníma, že mení fungovanie svojho mozgu, no zato si však môže dobre uvedomovať,či mu ide hra. Zo začiatku sú zmeny EEG záznamu prechodné, neskôr sa práve vďaka operačnému podmieňovaniu upevňujú a stávajú sa trvalými. Dôležitou súčasťou neurofeedbackového úspechu je želané správanie (v našom prípade želaný mentálny stav) posilňovať, takže odmeňovanie je pri tréningoch nastavené tak, aby klient nemohol byť neúspešný a postupne sa približoval k cieľu. Na podporu motivácie klientov, predovšetkým tých detských, sa využívajú sekundárne posilňovače vo forme pochvaly a zbierania bodov. Práve preto je u nás kladený veľký dôraz na pozitívnu motiváciu, pochvalu a ocenenie snahy.

Oblasti aplikácie: 

Najvyššia účinnosť: ADHD, úzkosť, depresívne poruchy, epilepsia, poruchy spánku, traumatické poranenia mozgu, zlepšovanie výkonnosti

Pravdepodobná účinnosť: chronická bolesť, posttraumatická stresová porucha, chronický únavový syndróm, poruchy učenia

Biofeedback

Biofeedback, tiež biologická spätná väzba, je terapeutický postup, ktorý zahŕňa meranie osobných fyziologických veličín ako krvný tlak, tep, teplotu, potenie, svalové napätie (EMG) v reálnom čase a ich prezentáciu vo vhodnej forme pacientovi. Pacient je do istej miery schopný tieto hodnoty ovplyvniť vôľou a tým sa naučiť ich aspoň čiastočne ovládať. Biofeedback môže byť použitý na zlepšenie zdravia, výkonu a fyziologických zmien, ktoré sa často vyskytujú v spojení so zmenami myšlienok, emócií a správania. Bolo zistené, že biofeedback je účinný pri liečbe telesných symptómov všetkých foriem úzkostí, bolestí hlavy a migrén, tikových porúch, somatoformných porúch, posttraumatických porúch, pri nácviku relaxácií a pod.

 

Virtuálna realita

O tom, že virtuálna realita dokáže efektívne zmierniť stavy úzkosti a paniky, vieme už od roku 1995, kedy sa konal prvý výskum na vzorke študentov trpiacich strachom z výšok.

Princíp spočíva v tom, že človek sa učí, že obávané situácie reálne nie sú tak nebezpečné, ako si dovtedy myslel. To, čo však výrazne prispieva k udržovaniu úzkosti, je práve naše uvažovanie o obávaných situáciách a správanie sa v nich. Napríklad vyhýbanie sa obávaným situáciám konkrétny strach výrazne posilňuje. Zrejme veľa z nás pozná vetu, že ak sa chce človek zbaviť strachu, mal by mu čeliť. Virtuálna realita ako metóda bezpečnej konfrontácie s obávanými situáciami je veľmi praktický nástroj. Klient vie, že situácia nie je reálna, napriek tomu zažíva strach. S tým sa dá potom veľmi dobre pracovať.

Vytvorí sa hierarchia obávaných situácií, pričom konfrontácia začína tými najmenej nepríjemnými. Na vyššiu úroveň sa pokračuje vždy po dohode, keď je klient pripravený. Začína sa úvodom, kde sa preskúma problém a dohodnú sa ciele. Ďalšie sedenia sa zameriavajú na nácvik mentálnych techník, ktoré pomáhajú klientovi produktívnejšie a funkčnejšie o obávaných situáciách uvažovať. Taktiež sa klienti učia efektívne relaxovať. Neskôr, keď je klient pripravený, príde na rad konfrontácia s obávaným podnetom. Tá sa deje vo virtuálnej realite, v kontrolovanom prostredí. Konečným cieľom sedení je však zavádzať naučené techniky do každodenného života. Tam sa deje skutočná zmena, virtuálna realite je len platforma pre efektívny nácvik nových zručností. Úľava od symptómov sa, samozrejme, líši od človeka k človeku, záleží na viacerých faktoroch. Výskum ale ukazuje, že 10 sedení stačí na to, aby sa citeľne zvýšila kvalita života ľudí s úzkosťami, fóbiami a panikou. My pracujeme so softvérom, ktorý ponúka približne 120 scenárov pre rôzne druhy strachov, fóbií a úzkostí. Tento softvér vyvíjal tím psychológov a programátorov zo Španielska. V roku 2020 boli zaradení medzi top 100 firiem sveta z oblasti technológie a medicíny.

Využitie virtuálnej reality:

Potenciál a využitie virtuálnej reality je obrovský, a to platí aj mimo kontextu strachu, fóbií alebo úzkostí. Na tieto oblasti sa zameriavame v našej ambulancii. Okrem toho sa vo svete využíva virtuálna realita aj v oblasti autizmu, Alzheimerovej choroby, chronickej bolesti, pri fyzioterapii a rehabilitácii mozgovej mŕtvice a Parkinsonovej choroby, ako aj rôznych kardiovaskulárnych ochorení.

zdroj: Martin Polák, VIRTUO (upravené)

Psychologické služby

V našej ambulancii poskytujeme psychologické služby pre deti, dospievajúcich aj dospelých v nasledujúcich oblastiach:

V našej ambulancii poskytujeme psychologické služby pre deti, dospievajúcich aj dospelých v nasledujúcich oblastiach:

– v oblasti psychofyziologických ťažkostí (psychosomatické ťažkostí), pri práci so stresom, pri nadmernej únave, preťažení mozgu, pri pomoci so zlozvykmi v dýchaní, s poruchami spánku, prácou s napätím a bolesťami svalov, tikmi a relaxačných cvičeniach, pri neurotických ťažkostiach,
– v oblasti porúch nálad, depresie, úzkostných prejavov, prejavov impulzivity, agresivity.
– v oblasti porúch kognitívnych funkcií, poruchách pamäte, pozornosti, syndrómoch ADHD/ADD u detí aj dospelých
– v oblasti zníženej motivácie k výkonom, najmä u dospievajúcich, ďalej pri hľadaní svojho životného zmyslu a cieľa, pri ťažkostiach v učení, ale aj pri emocionálnych či interpersonálnych a vzťahových problémoch v rodinách alebo priateľstvách, či vzťahoch

PSYCHODIAGNOSTIKA

V rámci psychodiagnostiky sa zameriavame na psychodiagnostické posúdenie psychického stavu pri psychických ťažkostiach, poškodeniach mozgu, psychosomatických ťažkostiach, telesných ochoreniach a pod.

PSYCHOFYZIOLOGICKÁ PSYCHODIAGNOSTIKA A PSYCHOTERAPIA

V našej ambulancii poskytujeme tiež služby psychofyziologickej psychodiagnostiky (pomocou metódy bio/neurofeedback). Ide o modernú a veľmi efektívnu formu psychodiagnostiky pomocou certifikovaného prístroja, ktorý slúži nielen na psychodiagnostiku, ale aj na psychoterapiu v nasledujúcich oblastiach:

v oblasti porúch dýchania, porúch spánku, zvýšeného napätia svalov, bolestí hlavy, bolestí chrbtice, stresu, pocitov napätia, úzkosti, traumatických ťažkostí, zníženej telesnej teploty v oblasti horných alebo dolných končatín (pocity studených rúk/nôh)…
v oblasti porúch pozornosti, pamäte, impulzívnych prejavov, pri syndrómoch ADD/ADHD, liečby anxióznych porúch, mozgových poškodení, závislostí, tikových porých, neurologickej rehabilitácie, ale aj pri zvyšovaní psychickej výkonnosti

PSYCHOLOGICKÁ POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

Na našom pracovisku sa tiež venujeme psychodiagnostickým vyšetreniam vodičov – žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín C, D, E. Taktiež vykonávame psychodiagnostiku u vodičov, ktorým bol odobratý vodičský preukaz a tiež pre vodičov – inštruktorov autoškôl. Ďalej sa v našej ambulancii venujeme posudkovej činnosti a psychologickým vyšetreniam pracovníkov SBS, psychologickým vyšetreniam pre žiadateľov alebo držiteľov zbrojných preukazov a tiež psychologickým vyšetreniam pre účely Sociálnej poisťovne, ako napr. žiadateľov o invalidizáciu a pod.

PSYCHOTERAPIA

V rámci psychoterapie sa v našej ambulancii venujeme liečbe psychických porúch (depresia, úzkosť, fóbie, obsedantno-kompulzívne poruchy, zajakavosť, závislosti a iné). V rámci psychoterapie sa zameriavame aj na pomoc a psychologickú intervenciu pri kognitívnych poruchách (napr. pri poruchách pozornosti, pamäte), pri pomoci v krízových situáciách a posttraumatických poruchách. V rámci psychoterapie sa venujeme tiež poruchám správania a emócií, poruchám osobnosti, ale aj pri psychoedukácií, nácviku relaxačných techník a relaxácie. Psychoterapia na našom pracovisku je poskytovaná individuálne, ale aj skupinovo, párovo a rodinne.

PORADENSTVO

V našej ambulancii poskytujeme tiež služby psychologického poradenstva pre deti, dospievajúcich a ich rodičov. Môže ísť o zvyšovanie motivácie k výkonom u detí, žiakov a študentov, taktiež u dospievajúcich, pri voľbe povolania, pri hľadaní životného zmyslu a cieľa, pri ťažkostiach v učení, ale aj pri emocionálnych či interpersonálnych a vzťahových problémoch v rodinách alebo priateľstvách, či vzťahoch.
Poradenstvo v našej ambulancii tiež môžu využiť partneri ktorí sa ocitli v problematickej situácii vo svojich vzťahoch individuálne, ale aj párovo.
Poradenstvo v našej ambulancii môžu využiť aj vodiči po odobratí vodičského oprávnenia z dôvodu priestupku alebo trestného činu šoférovania motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ktoré im v tom prípade vyplýva zo zákona.

Ordinačné hodiny

PONDELOK 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

UTOROK 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

STREDA 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

ŠTVRTOK 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

PIATOK 7:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 15:30

Objednávanie sa na termíny vyšetrení a sedení prebieha formou, e-mailovej korešpondencie.

O nás

PsychoLOG-IN je klinicko-psychologickým pracoviskom, ktoré poskytuje psychologickú starostlivosť deťom aj dospelým. Tím psychológov pracujúcich pre svojich klientov poskytovanie svojich služieb založilo na základných pilieroch: odbornosť, skúsenosť, ústretovosť, slušnosť a progres.

Základy fungovania nášho pracoviska boli vytvárané vzájomnou spoluprácou odborníkov už pred samotným zriadením tohto psychologického pracoviska. Pracovisko pod názvom PsychoLOG-IN vzniklo na začiatku roka 2017 a výkony v našej ambulancii sú hradené všetkými troma zdravotnými poisťovňami (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union).

Názov PsychoLOG-IN vo svojej podstate vychádza z viacerých symbolov. Základ slova tvorí pojem PsychoLOG, pretože sme psychologickým pracoviskom. LOG ako logos – v preklade zmysel. Sme totiž presvedčení, že náš život má zmysel a našou úlohou je ho odhaliť, naplniť a uskutočniť. LOG-IN je tiež slovným spojením, ktoré znamená prihlásenie, vstup do systému. V názve je tiež skryté krátke slovo IN. Práve tento význam má poukázať na to, že sa chceme snažiť byť in. Byť progresívnym a veľmi moderným poskytovateľom psychologických služieb, ktorý sa snaží držať krok s dobou a s najnovšími zisteniami, metódami a technikami pri psychologickej práci.

Náš tím

František NOCIAR

František ukončil magisterské štúdium psychológie na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v roku 2000. Po absolvovaní vysokoškolských štúdií pracoval 3 roky na Psychiatrickom oddelení NsP vo Zvolene. Neskôr pracoval 2 roky na Psychiatrickom oddelení NsP v Brezne a ďalších 6 rokov v Psychologickej ambulancii NsP v Brezne. V roku 2006 dosiahol špecializáciu v klinickej psychológii na SZU v Bratislave. V rokoch 2003 – 2006 absolvoval psychoterapeutický výcvik v Kognitívne-behaviorálnej psychoterapii v ABC Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT, v Liptovskom Mikuláši, podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu, na základe ktorého získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapie. Od roku 2009 prevádzkuje súkromnú psychologickú ambulanciu vo Zvolene. V roku 2010 získal po požadovanom štúdiu certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia. V roku 2008 bol po splnení podmienok zapísaný do Zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti SR.

psychologinbb@gmail.com

Janka KUCBEL ŠALAPKOVÁ

Jana je absolventkou vysokoškolského štúdia v odbore psychológia na Karlovej Univerzite v Prahe, v roku 2015. V rámci magisterského stupňa štúdia absolvovala polročnú stáž na Univerzite La Sapienza v Ríme, kde spolupracovala na medzinárodnom výskume teórie mysle. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii, pod vedením Inštitútu KBT v Hradci Králové, Česká republika. Ako psychológ pracovala v Centre včasnej intervencie v Banskej Bystrici. V roku 2019 absolvovala certifikovaný výcvik v biofeedbacku ako terapeutickej metóde, pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT.  V roku 2019 absolvovala vzdelávací blok schématerapie detí a adolescentov, pod vedením Inštitútu schématerapie St. Petersburg. V roku 2021 absolvovala výcvik v schématerapii dospelých pacientov, pod vedením ABC inštitútu pre výcvik v KBT v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2020 až do súčasnosti je pravidelným účastníkom odborných vzdelávacích webinárov, ktoré organizuje český inštitút pre vzdelávanie v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii Odyssea, so sídlom v Olomouci. V roku 2022 absolvovala kurz STOB, ktorý je zameraný na uplatňovanie techník KBT pri liečbe obezity, pod záštitou STOB-u v Košiciach. V našej ambulancii sa Jana venuje KBT psychoterapeutickej práci s deťmi a dospievajúcimi, ktoré sa týkajú najmä úzkostných a depresívnych stavov. Poskytuje tiež podporné vedenie pre rodičov detí s týmito ťažkosťami. Vedie psychoterapeutické skupiny pre dospievajúcich, u ktorých sa objavujú depresívne a adaptačné ťažkosti. Súčasťou jej práce je tiež psychodiagnostická práca pri afektívnych poruchách (najmä depresie a úzkosti) u svojich pacientov. Časť svojej práce venuje aj psychoterapii dospievajúcich a mladých dospelých, najmä pri afektívnych a stresom podmienených ťažkostiach a depresii. Pri psychoterapii využíva tiež biofeedback metódy pracujúce s biologickou spätnou väzbou organizmu.

psychologinbb@gmail.com

Matúš KUCBEL

Vysokoškolské vzdelanie magisterského stupňa ukončil na FSVaZ UKF v Nitre v roku 2013. Po skončení VŠ štúdia pokračoval postgraduálnym špecializačným štúdiom v oblasti klinickej psychológie, ktoré ukončil v roku 2020. V roku 2014 absolvoval poradenský výcvik, ktorý zastrešovala Európska asociácia profesionálnych koučov. V roku 2016 absolvoval výcvikový kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metóde, pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT. V roku 2022 ukončil päťročný psychoterapeutický výcvik v kognitívne-behaviorálnej terapii, pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT. Je certifikovaným KBT psychoterapeutom v súlade s Európskou asociáciou pre kognitívne behaviorálnu psychoterapiu (EACBT) a Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP). V roku 2020 ukončil vzdelávanie v schématerapii detí a adolescentov, pod vedením Inštitútu schématerapie St. Petersburg. V roku 2021 absolvoval výcvik v schématerapii pre dospelých pacientov, pod vedením Slovenského inštitútu v schématerapii, so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2020 až do súčasnosti je pravidelným účastníkom odborných vzdelávacích webinárov, ktoré organizuje český inštitút pre vzdelávanie v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii Odyssea, so sídlom v Olomouci.  V roku 2022 absolvoval kurz STOB, ktorý je zameraný na uplatňovanie techník KBT pri liečbe obezity, pod záštitou STOB-u v Košiciach. V rámci svojej praxe sa venuje psychodiagnostike detí a dospelých. U detí sa zaujíma predovšetkým o psychodiagnostiku a KBT psychoterapiu porúch pozornosti a hyperaktivity, učenia, kognitívnych deficitov, aj pomocou neurofeedback a biofeedback techník a tiež podpornému vedeniu rodičov detí s týmito ťažkosťami. U dospievajúcich a dospelých sa venuje KBT psychoterapii najmä pri zvládaní úzkostných stavov, fóbií, panických záchvatov, OCD a tiež poruchám spánku, posttraumatickým poruchám, akútnym stresovým reakciám, iným stresom podmieneným poruchám, behaviorálnym poruchám, ale aj psychodiagnostike a psychoterapii kognitívnych deficitov, porúch pamäti, pozornosti, zvyšovaniu mentálnej výkonnosti, opäť aj s využitím psychoterapeutických metód KBT, spolu s biofeedback a neurofeedback terapiou. Vo svojej praxi využíva najmodernejšie psychoterapeutické postupy pri liečbe úzkostných stavov, v súlade s medicínou postavenou na dôkazoch, čoho súčasťou aj uplatňovanie technológie virtuálnej reality, pri liečbe už spomínaných úzkostných a stresom podmienených porúch,  v spolupráci s XR Health centrom v Španielsku. V rokoch 2020-2023 sa v spolupráci so svojim odborným tímom, doc. Milošom Šlepeckým, PhD., PhDr. Katarínou Jandovou, PhD. a prezidentkou Slovenskej komory psychológov, Mgr. Evou Klimovou, venoval výskumu akútnej stresovej poruchy, úzkosti a depresie ako odpovede organizmu u zdravotníckych pracovníkov, v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19. S uvedeným tímom odborníkov vyvinuli prvú bezplatnú slovenskú mobilnú aplikáciu StressApp a StressHelp, ktoré mali pomôcť zlepšiť psychické zdravie zdravotníkov a pracovníkov v sociálnej oblasti.

psychologinbb@gmail.com

Terézia PAULISOVÁ

Terézia ukončila štúdium elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Následne pracovala ako učiteľka primárneho vzdelávania. Po absolvovaní rozširujúceho štúdia psychológie, pôsobila ako kariérna poradkyňa na Univerzite Mateja Bela. Vzdelanie si priebežne dopĺňala rôznymi kurzami, štúdiom etickej výchovy a dvojročným inovačným štúdiom, zameraným na rozvoj pedagogicko-psychologických zručností výchovného poradcu. V roku 2014 ukončila interné doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela. V priebehu rokov publikovala odborné články na rôzne  témy napr. syndróm vyhorenia učiteľov, mobbing v prostredí škôl. Je spoluautorkou odbornej monografie Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy a spoluautorkou vedeckej monografie zameranej na problematiku osobnostných dimenzii učiteľov v primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania, ktorá bola publikovaná v zahraničí. V posledných rokoch sa venovala výchove a vzdelávaniu detí a mládeže na primárnom a nižšom sekundárnom stupni. Súčasne zastávala pozíciu koordinátora prevencie sociálno-patologických javov detí a mládeže a venovala sa tiež výchovnému a kariérnemu poradenstvu. V našej ambulancii pracuje Terézia ako neurofeedback trénerka. Pri svojej práci sa venuje predovšetkým deťom s poruchami pozornosti a hyperkinetickou poruchou. Pomocou metód biologickej spätnej väzby pracuje tiež s ľuďmi s poruchami spánku.

 

psychologinbb@gmail.com

Ľubica SIMANOVÁ

Ľubica ukončila magisterské štúdium v odbore psychológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2014. V rokoch 2014-2022 pracovala v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore (OLÚP, n. o. Predná Hora), kde sa venovala liečbe závislostí, predovšetkým formou skupinových ale aj individuálnych a rodinných terapií. V roku 2016 absolvovala krátkodobý výcvik v Terapii pomocou zmeny schém. Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na SZU v Bratislave ukončila v roku 2018. Pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT ukončila v roku 2020 päťročný certifikovaný psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii, následne získala certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. V roku 2021 spolupracovala so Zborom väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) ako externá lektorka Špecializovaného resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu s názvom Závislosti odsúdených osôb, ktorý bol realizovaný pre odsúdené osoby vo výkone trestu odňatia slobody v rámci projektu Šanca na návrat. Od roku 2022 pracuje v Centre sociálnych služieb v Krupine, kde poskytuje špecializované psychologické poradenstvo pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia. V rámci sústavného vzdelávania sa pravidelne zúčastňuje rôznych akreditovaných vzdelávaní a kurzov. Ako externá zamestnankyňa ambulancie sa venuje hlavne psychoterapii s využitím techník kognitívno-behaviorálnej terapie.

Terézia KRAVECOVÁ

Terézia ukončila magisterské štúdium so zameraním na klinickú a komunitnú psychológiu na Universitá Europea di Roma v roku 2015. V rokoch 2018-2019 absolvovala certifikovaný výcvik v neurofeedbacku a biofeedback ako terapeutickej metóde, ako i schématerapiu dospelých v roku 2021, v ABC Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš. V súčasnosti je zaradená do špecializačného štúdia klinickej psychológie na SZU v Bratislave. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v kognitívne-behaviorálnej terapii, pod záštitou ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš. Ako frekventantka výcviku v KBT je zaradená do vzdelávania aj v Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP). Pravidelne si dopĺňa odborné vzdelávanie prostredníctvom špecializovaných kurzov. Od r. 2020 pôsobí v Psychiatrickej nemocnici Kremnica, kde je ťažiskom jej práce psychodiagnostická činnosť a starostlivosť o hospitalizovaných pacientov. Ako externá spolupracovníčka našej ambulancie sa venuje predovšetkým psychoterapii, v ktorej integruje svoje schopnosti v KBT, schématerapii a metódy biologickej spätnej väzby.

psychologinbb@gmail.com

Cenník

Psychologická ambulancia má uzavretý zmluvný vzťah s poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union. Preto úkony zo zdravotnej indikácie hradí pacientom zmluvná zdravotná poisťovňa. Výkony mimo zdravotnej indikácie alebo na iné ako zdravotné účely sú spoplatnené:

PSYCHODIAGNOSTIKA

Psychodiagnostické posúdenie psychického stavu 50 € / 1 hod.

Neuro/biofeedback psychodiagnostika  25 € / hod.

Psychologické vyšetrenie pre Sociálnu poisťovňu * 100 €

Psychologické vyšetrenie pre prácu v SBS * 100 €

Psychologické vyšetrenie pre zbrojný preukaz * 100 €

Vyšetrenie pracovnej spôsobilosti * 50 € / hod.

Vyšetrenie inštruktora autoškoly * 100 €

PORADENSTVO

Individuálne poradenstvo * 50 € / hod.

Párové poradenstvo * 60 € / 90 min.

TERAPIA

Individuálna psychoterapia 50 € / hod.

Párová psychoterapia 60 € / 90 min.

Rodinná psychoterapia 60 € / 90 min.

Nácvik relaxácie, relaxácia individuálna 25 € / hod.

Nácvik relaxácie, relaxácia skupinová 15 € / hod./ účastník

Skupinová terapia 15 € / účastník

Neuro/biofeedback assesment * 30 €

Neuro/biofeedback terapia 30 € / hod.

Relaxačné cvičenia biofeedback terapie 30 € / hod.

INÉ POPLATKY

Vypracovanie písomnej správy na žiadosť pacienta/inštitúcie 30 €

Profesionálny manažment pacienta 20 €

* Výkony s uvedeným symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.

Cenník je platný od 01. 01. 2023

PsychoLOG-IN s.r.o., Tibora Andrašovana 46, IČO: 45284245
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Ambulancia klinickej psychológie, T. Andrašovana 46, Banská Bystrica

Kúpu nových neuro-biofeedbackových prístrojov pre prax, aj s príslušenstvom, do našej ambulancie, v rokoch 2021, 2022 a 2023 podporil BBSK.

Nájdete nás

Ambulancia klinickej pychológie
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – PsychoLOG-IN s.r.o.
Tibora Andrašovana 46
974 00
Banská Bystrica

Sídlo nášho pracoviska je moderný polyfunkčný Dom MOYSES na ulici Tibora Andrašovana č. 46 (mestská časť Belveder) v Banskej Bystrici, ktorý sa stal stavbou roka 2010. Výhodou pre našich klientov nie sú len moderné a veľmi príjemné priestory nášho sídla, ale zároveň aj bezplatné parkovanie v areáli Domu MOYSES. Okrem psychologickej ambulancie sídlia v modernej zdravotníckej budove aj ďalší lekári – špecialisti a MAMMACENTRUM sv. Agáty, ktoré je ojedinelým pracoviskom liečby a diagnostiky chorôb prsníkov u žien.