logo

Vítajte na našej stránke!

Ponúkame psychologické služby pre jednotlivcov –
deti, dospelých, skupiny, páry a rodiny.

Psychologické služby poskytujeme už aj online!

O NÁS

NÁŠ TÍM

photo

František NOCIAR

František ukončil magisterské štúdium psychológie na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v roku 2000. Po absolvovaní vysokoškolských štúdií pracoval 3 roky na Psychiatrickom oddelení NsP vo Zvolene. Neskôr pracoval 2 roky na Psychiatrickom oddelení NsP v Brezne a ďalších 6 rokov v Psychologickej ambulancii NsP v Brezne. V roku 2006 dosiahol špecializáciu v klinickej psychológii na SZU v Bratislave. V rokoch 2003 – 2006 absolvoval psychoterapeutický výcvik v Kognitívne-behaviorálnej psychoterapii v ABC Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT, v Liptovskom Mikuláši, podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu, na základe ktorého získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapie. Od roku 2009 prevádzkuje súkromnú psychologickú ambulanciu vo Zvolene. V roku 2010 získal po požadovanom štúdiu certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia. V roku 2008 bol po splnení podmienok zapísaný do Zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti SR.
photo

Janka KUCBEL-ŠALAPKOVÁ

Jana je absolventkou vysokoškolského štúdia v odbore psychológia na Karlovej Univerzite v Prahe v roku 2015. V rámci magisterského stupňa štúdia absolvovala polročnú stáž na Univerzite La Sapienza v Ríme, kde spolupracovala na medzinárodnom výskume teórie mysle. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii pod vedením Inštitútu KBT v Hradci Králové, Česká republika. Od roku 2015 do roku 2017 sa popri klinickej praxi venovala aj práci s osobami s autizmom, v rámci projektu „Autisti v práci.“ Ako psychológ tiež pracovala v Centre včasnej intervencie v Banskej Bystrici. V roku 2019 absolvovala certifikovaný výcvik v biofeedbacku ako terapeutickej metóde, pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT. V našej ambulancii sa Jana venuje KBT psychoterapeutickej práci s deťmi a dospievajúcimi, ktoré sa týkajú najmä úzkostných a depresívnych stavov. Poskytuje tiež podporné vedenie pre rodičov detí s týmito ťažkosťami. Vedie psychoterapeutické skupiny pre dospievajúcich, u ktorých sa objavujú depresívne a adaptačné ťažkosti. Súčasťou jej práce je tiež psychodiagnostická práca pri afektívnych poruchách (najmä depresie a úzkosti) u svojich pacientov. Časť svojej práce venuje aj psychoterapii dospelých, najmä pri afektívnych a stresom podmienených ťažkostiach. Pri psychoterapii využíva tiež biofeedback metódy pracujúce s biologickou spätnou väzbou organizmu.
photo

Matúš KUCBEL

Vysokoškolské vzdelanie magisterského stupňa ukončil na FSVaZ UKF v Nitre v roku 2013. Po skončení vysokoškolských štúdií pracoval ako psychológ v ambulancii klinickej psychológie a pokračoval v ďalšom vzdelávaní v oblasti špecializácie v odbore klinickej psychológie. V roku 2014 ukončil poradenský výcvik v oblasti Koučingu, ktorý zastrešovala Európska asociácia profesionálnych koučov. V roku 2016 absolvoval výcvikový kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metóde, pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT. Je zaradený do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia na SZU v Bratislave a zároveň je frekventantom psychoterapeutického výcviku v KBT pod vedením ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT. V roku 2020 ukončil vzdelávanie v schématerapii detí a adolescentov pod vedením Inštitútu schématerapie St. Petersburg. V rámci svojej praxe sa venuje psychodiagnostike detí a dospelých. U detí sa zaujíma predovšetkým o psychodiagnostiku a KBT psychoterapiu porúch pozornosti, učenia, kognitívnych deficitov aj pomocou neurofeedback a biofeedback techník a tiež podpornému vedeniu rodičov detí s týmito ťažkosťami. U dospievajúcich a dospelých sa venuje KBT psychoterapii najmä pri zvládaní úzkostných stavov, fóbií, panických záchvatov a tiež poruchám spánku, stresom podmieneným psychickým ťažkostiam, depresii, ale aj psychodiagnostike a psychoterapii kognitívnych deficitov, porúch pamäti, pozornosti, zvyšovaniu mentálnej výkonnosti, opäť aj s využitím psychoterapeutických metód KBT spolu s biofeedback a neurofeedback terapiou.
photo

Terézia KRAVECOVÁ

Terézia ukončila bakalárske štúdium psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2012, neskôr magisterské štúdium so zameraním na klinickú a komunitnú psychológiu na talianskej Universitá Europea v Ríme, v roku 2015. V rokoch 2018-2019 absolvovala certifikovaný výcvik v neurofeedbacku a biofeedbacku ako terapeutickej metóde, organizovaný ABC Slovenským inštitútom pre výcvik v KBT v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti je zaradená do špecializačného štúdia klinickej psychológie, ako aj do psychoterapeutického výcviku v kognitívne behaviorálnej terapii pod záštitou ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT v Liptovskom Mikuláši. V rámci svojho pôsobenia sa venuje psychodiagnostickej činnosti detí a dospelých, neurofeedback a biofeedback terapii detí a dospievajúcich s úzkostnými poruchami a s poruchami autistického spektra. Vo svojej práci integruje skúsenosti z pôsobenia v škole pre žiakov s PAS a následne zo základnej školy s materskou školou, kde pôsobila ako školská psychologička.
photo

Simona PRIESOLOVÁ

Simona ukončila magisterský stupeň v odbore psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre v roku 2010. Počas štúdia na vysokej škole praxovala v Poradni pomoci obetiam násilia v Trnave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia začala pracovať ako psychológ s mentálne postihnutými deťmi v školskom zariadení. Následne sa zamestnala v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Leviciach. V roku 2014 začala pôsobiť v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom Predná Hora, následne však prijala ponuku pracovať v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie, kde pôsobila 5 rokov. Venovala sa najmä práci s depresívnymi a psychotickými pacientmi, ako aj diferenciálnej diagnostike v rámci klinickej praxe. V roku 2019 získala atestáciu z klinickej psychológie. Priebežne si dopĺňa psychoterapeutické vzdelanie v rámci seminárov a workshopov. V r. 2016 ukončila Výcvik v psychotraumatológii a EMDR terapii pod vedením SIPE. Má za sebou dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii pod vedením Slovenského inštitútu pre výcvik v gestalt psychoterapii. V praxi sa venuje najmä dospievajúcim a dospelým s adaptačnými a stresom podmienenými poruchami, afektívnymi poruchami, tiež pacientom s posttraumatickou symptomatikou a ľuďom s diagnostikovaným ochorením zo psychotického okruhu.


ORDINAČNÉ HODINY


pondelok 8:00 - 12:00 (obedná prestávka) 12.30 - 16:00

utorok 8:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 16:00

streda 8:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 16:00

štvrtok 8:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 16:00

piatok 8:00 – 12:00 (obedná prestávka) 12.30 – 16:00


Objednávanie sa na termíny vyšetrení a sedení prebieha formou telefonického kontaktu, e-mailovej korešpondencie, prípadne osobného objednania v priestoroch pracoviska od pondelka do piatku, vždy v rámci ordinačných hodín.SLUŽBY

PONÚKANÉ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

V našej ambulancii poskytujeme psychologické služby pre deti, dospievajúcich aj dospelých v nasledujúcich oblastiach:

PSYCHODIAGNOSTIKA

V rámci psychodiagnostiky sa zameriavame na psychodiagnostické posúdenie psychického stavu pri psychických ťažkostiach, poškodeniach mozgu, psychosomatických ťažkostiach, telesných ochoreniach a pod.

PSYCHOFYZIOLOGICKÁ PSYCHODIAGNOSTIKA A PSYCHOTERAPIA

V našej ambulancii poskytujeme tiež služby psychofyziologickej psychodiagnostiky (pomocou metódy bio/neurofeedback). Ide o modernú a veľmi efektívnu formu psychodiagnostiky pomocou certifikovaného prístroja, ktorý slúži nielen na psychodiagnostiku, ale aj na psychoterapiu v nasledujúcich oblastiach:

PSYCHOLOGICKÁ POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

Na našom pracovisku sa tiež venujeme psychodiagnostickým vyšetreniam vodičov – žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín C, D, E. Taktiež vykonávame psychodiagnostiku u vodičov, ktorým bol odobratý vodičský preukaz a tiež pre vodičov – inštruktorov autoškôl. Ďalej sa v našej ambulancii venujeme posudkovej činnosti a psychologickým vyšetreniam pracovníkov SBS, psychologickým vyšetreniam pre žiadateľov alebo držiteľov zbrojných preukazov a tiež psychologickým vyšetreniam pre účely Sociálnej poisťovne, ako napr. žiadateľov o invalidizáciu a pod.

PSYCHOTERAPIA

V rámci psychoterapie sa v našej ambulancii venujeme liečbe psychických porúch (depresia, úzkosť, fóbie, obsedantno-kompulzívne poruchy, zajakavosť, závislosti a iné). V rámci psychoterapie sa zameriavame aj na pomoc a psychologickú intervenciu pri kognitívnych poruchách (napr. pri poruchách pozornosti, pamäte), pri pomoci v krízových situáciách a posttraumatických poruchách. V rámci psychoterapie sa venujeme tiež poruchám správania a emócií, poruchám osobnosti, ale aj pri psychoedukácií, nácviku relaxačných techník a relaxácie. Psychoterapia na našom pracovisku je poskytovaná individuálne, ale aj skupinovo, párovo a rodinne.

PORADENSTVO

V našej ambulancii poskytujeme tiež služby psychologického poradenstva pre deti, dospievajúcich a ich rodičov. Môže ísť o zvyšovanie motivácie k výkonom u detí, žiakov a študentov, taktiež u dospievajúcich, pri voľbe povolania, pri hľadaní životného zmyslu a cieľa, pri ťažkostiach v učení, ale aj pri emocionálnych či interpersonálnych a vzťahových problémoch v rodinách alebo priateľstvách, či vzťahoch.
Poradenstvo v našej ambulancii tiež môžu využiť partneri ktorí sa ocitli v problematickej situácii vo svojich vzťahoch individuálne, ale aj párovo.
Poradenstvo v našej ambulancii môžu využiť aj vodiči po odobratí vodičského oprávnenia z dôvodu priestupku alebo trestného činu šoférovania motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ktoré im v tom prípade vyplýva zo zákona.

CENNÍK


Psychologická ambulancia má uzavretý zmluvný vzťah s poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union. Preto úkony zo zdravotnej indikácie hradí pacientom zmluvná zdravotná poisťovňa. Výkony mimo zdravotnej indikácie alebo na iné ako zdravotné účely sú spoplatnené:

PSYCHODIAGNOSTIKA

Psychodiagnostické posúdenie psychického stavu
40 € / cca 2 hod.
Neuro/biofeedback psychodiagnostika *
20 € / hod.
Psychologické vyšetrenie pre Sociálnu poisťovňu *
50€
Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov *
50€
Psychologické vyšetrenie pre prácu v SBS *
60€
Psychologické vyšetrenie pre zbrojný preukaz *
80€
Vyšetrenie pracovnej spôsobilosti *
30 € / hod.
Vyšetrenie vodiča po odobratí vodičského preukazu, na žiadosť polície *
80 €
Doplnkové vyšetrenie v vyšetreniu vodiča, retest *
25 €
Vyšetrenie inštruktora autoškoly *
70 €

PORADENSTVO

Individuálne poradenstvo *
30 € / hod.
Párové poradenstvo *
40 € / hod.
Odborné poradenstvo pre vodičov v súvislosti s alkoholom *
250 € / kurz

TERAPIA

Individuálna terapia
30 € / hod.
Párová psychoterapia
40 € / hod.
Rodinná psychoterapia
60 € / 90 min.
Nácvik relaxácie, relaxácia individuálna
10 € / hod.
Nácvik relaxácie, relaxácia skupinová
8 € / hod./ účastník
Skupinová terapia
8 € / hod.
Neuro/biofeedback assesment *
20 €
Neuro/biofeedback terapia
15 € / hod.
Relaxačné cvičenia biofeedback terapie
15 € / hod.

INÉ POPLATKY

Poskytnutie služieb mimo ordinačných hodín
10 € príplatok
Vypracovanie písomnej správy na žiadosť pacienta/inštitúcie
15 €
Úhrada nákladov poskytovateľa na činnosti, ktoré nie sú zdravotnou starostlivosťou
5 €


* Výkony s uvedeným symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.


KONTAKTMgr. František Nociar
t.č.: 0907 852 507
Mgr. Janka Kucbel-Šalapková
t.č.: 0915 258 081
Mgr. Matúš Kucbel
t.č.: 0915 031 563
Mgr. Simona Priesolová
t.č.: 0908 582 771
Mgr. Terézia Kravecová
t.č.: 0908 818 451

Prosíme, aby ste na objednanie využili primárne formu elektronickej korešpondencie prostredníctvom emailu: psychologinbb@gmail.comAmbulancia klinickej pychológie
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - PsychoLOG-IN s.r.o.
Tibora Andrašovana 46
974 00
Banská Bystrica

Váš psychológ v Banskej Bystrici !